מפתח לתורת כ"ק אד"ש

לקוטי שיחות חי"ט ע' 283 (ר"ה)

קיצור

שיחת יום ב' דר"ה תשמ"א: בר"ה ניצבים כל בנ"י "לפני ה' אלוקיכם", ניצבים לשון נפעל, שבא מלמעלה. אך ישנו גם ה"קו שלו" בעבודת בנ"י והו"ע ש"ישראל קדשינהו לזמנים". ובפרט כשבנ"י מתאספים יחד, באופן ד"גדולה לגימה שמקרבת", ובפרט בשנת הקהל. 

ר"ה קשור עם אדמו"ר הצמח צדק - שיום הולדתו הוא בערב ר"ה - ור"ה הוא יום הולדת אדם הראשון.

ובקביעות שנה זו מיתוסף ב"נזכרים ונעשים", שהרי לאחר שקבעו ש"לא אד"ו ראש", הנה קביעות שנה זו שיום הב' דר"ה הוא ביום ו' הוא הכי קרוב לכמו שהי' בר"ה הראשון, ובפרט שב' ימי ר"ה הם יומא אריכתא, ואדם נברא בסוף היום.

בנחמי' מבואר שביום ב' דר"ה החליטו לקיים את מצות סוכה. ומזה מובן שבר"ה צריך כבר להתכונן לחג הסוכות, ולדאוג ל"שלחו מנות לאין נכון לו". ועי"ז זוכים ל"שמחת עולם על ראשם", בגאולה האמיתית והשלימה, באופן "דהקהל את העם גו'". 

Heading