חדש


"מפתח": הדרנים על הש"ס - גירסת בטא

בקשר עם הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א לערוך סיומי מסכתות בתשעת הימים - אפליקציית "מפתח" שמחה להגיש גירסת בטא של מפתח מסודר של ההדרנים על הש"ס.

ללינק לכל ההדרנים על הש"ס הכנסו:
www.RebbeDrive.com/hadranim

*   *   *מטרה:


מטרת האפליקציה היא להיות לעזר לכל מי שמחפש איזה שיחה, מאמר או התוועדות - שיוכל למצוא אותם בנקל (לפי התאריך), ובצירוף כו"כ ענינים, כדלהלן.

המפתח כולל: שיחות והתוועדויות, מאמרים, בהנחות בלתי מוגהות, בהנחות מוגהות (כפי שיצאו לאור כליקוט או כהנחה), הנחות באנגלית, צילומי הגהות, אודיו ווידיו, ומשולב עם תוכן ענינים על כל שיחה והתוועדות בלה"ק וגם באנגלית (בעיקר בתשל"ח ואילך). גם מצורף הפניות לשיחות ומכתבים, ולפעמים קצת רקע המאורעות הקשורים להמדובר בהתוועדות. לקוטי שיחות - מחולק לפי חלקים פרשיות ומועדים, עם התרגום בלה"ק, ומשולב בתוכן ענינים, וקיצור על השיחה (מאתר sichos.net - נערך ע"י הר' פלדמן - קונטקוט). מכתבים כלליים - בשפתם המקורי, ובתרגומם מוגהות ובלתי מוגהות. יומנים - מחולק לפי שנים, חדשים ומחברים. [לע"ע אין המפתח כולל תמונות, אגרות קודש תפילות וכיו"ב].


כללים:


בלתי מוגה:
מהשנים תש"י עד תשנ"ב, הובאה ההנחה ה"בלתי מוגהת" - באידיש, הבאה כאן בשם "שיחו"ק", והוא הוא המקור הראשון והעיקרי. אח"כ ישנם הנחות שעברו עריכה ועיבוד, ע"י ועד הנחות בלה"ק. ועוד ישנם הנחות פרטיות והנחות שהופיעו בגליונות שונים (בטאון חב"ד, קובץ ליובאוויטש, די אידישע היים, ועוד). לפעמים יש רק חלק מהשיחה, או השלמות לשיחה או התוועדות בלתי מוגה, ומצויין אליהם במקומם.


מוגה: נחלק לשני סוגים: (א) "הנחה" (ב) "ליקוט". דהיינו: (א) הנחה של השיחה/ההתוועדות שהוגהה לפי-ערך כפי שנאמרה, ונדפסה במקומה בשיחו"ק או (כשהוגה בלה"ק) בתו"מ התוועדויות, או בהוס' ללקו"ש, או בסה"ש, או בשאר גליונות (בטאון חב"ד, קובץ ליובאוויטש, די אידישע היים, ועוד); (ב) השיחה כפי שעברה עיבוד, ונערכה (לרוב - בשילוב שיחות מזמנים אחרים) בתור "ליקוט" לש"ק וכיו"ב. [בסוג ד"ליקוט" נכללו גם שיחות שנערכו כמערכה של ענין מסויים, כגון הדרנים וקונטרסים "בענין..." וכיו"ב].


מאמרים: במאמרים ישנם כמה גדרים: א. בלתי מוגה - מהדורה ישנה: כפי שנכתבה ההנחה בשעתו, או לאחר זמן קצת, או מסרט ההקלטה, וכיו"ב (ויצויין, שכו"כ הנחות בכגון אלו, מופיעות כאן לראשונה ברשת האינטרנט (כולל אוצר החכמה וכיו"ב)). ב. בלתי מוגה - מהדורה חדשה (לה"ק): כפי שעברה עריכה ועיבוד ע"י ועד הנחות בלה"ק (מלבד רוב המאמרים משנות תשמ"ב ואילך). ג. מוגה (ובזה גופא, לפעמים יש שני הנחות שהוגהו). [וגם כשהמאמר הוגה, הרי לפעמים ישנה גם ההנחה האורגינלית, הבלתי מוגה]. (ד. גם ישנם פעמים שהמאמר נערך בסגנון של שיחה, וי"ל כ"ליקוט").


אודיו, וידיאו: כמשמעו. ב"אודיו" נכלל גם אודיו של "חזרות" שלאחרי התוועדויות של שבת ויו"ט וכיו"ב. [ישנם כמה וידיאו'ס וכיו"ב שאינם תח"י לע"ע, ועומדים למכירה ע"י מערכת Jem, וצויין לאתר במקומו].


ציוני מראי מקומות:

בדרך כלל, הציון הראשון יהי' מהמקור הכי מקורי, והכי מבוסס. לכן, במשך השנים תש"י-תשמ"א יופיע ב"בלתי מוגה" ראשית כל: שיחו"ק, אח"כ תו"מ התוועדויות, ואח"כ שאר מקורות והנחות. לאידך, מהשנים תשמ"ב ואילך, צויין תחילה לתו"מ התוועדויות, ואח"כ לשיחו"ק וכיו"ב. וכן משנת תשמ"ז (לערך) ואילך צויין תחילה לה"ר"ד", ואח"כ לה"תוכן קצר".
בהנחה-מוגה, כשנדפסה ההנחה המוגהת בשיחו"ק ובהוס' של לקו"ש, צויין תחילה לשיחו"ק ואח"כ ללקוטי שיחות, כיון שלגבי הנחות, שיחו"ק קודם להוס' של לקו"ש.
וכן בכולם, באופן כללי. (וכמובן, שיהיו פעמים ספורות, שישנם יוצאים מן הכלל, מצד סיבה איזו שתהי').


FEEDBACK


הערות, תיקונים והצעות יתקבלו בשמחה, באימייל ובוואצאפ. ובקשתנו שטוחה בפני הצבור, שכל מי שיש בידו חומר או הערות וכיו"ב, יצור קשר עם המערכת, ובכך יזכה את הרבים.

אימייל:

Info@mafteiach.app | igros@mafteiach.app
וואצאפ: 17743338001ויה"ר שע"י ההוספה בלימוד תורת רבינו, נזכה תיכף ומיד לתורה חדשה מאתי תצא, ותחזינה עינינו, בהתגלות מלכינו משיחנו, "ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה, אין א גוף, למטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו" תיכף ומיד ממש!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

This app has been made possible by a grant from the Chanin Fund, L'iloy Nishmas their grandparents, and Lizchus their parents