מפתח לתורת כ"ק אד"ש

~   DONATE   ~

Please partner with us

and make the Rebbe's Torah more accessible the ever* * *

אפליקציית אגרות קודש

אפליקציית אגרות קודש עבור אנדרואיד:
א. תלחצו כאן, ב. תורידו את הקובץ של האפליקציה (APK), ג. תתקינו. (תצטרכו ליכנס להגדרות ולתת אישור להתקין אפליקציות שמורידים מגוגל-דרייב. ייתכן שסינונים שונים לא ירשו להתקין אפליקציה שאינה מהחנות גוגל)
Igros Kodesh app for Android:
A. Click here, B. Download the file of the app (APK), C. Install. (You may have to go in to setting and allow apps downloaded from google drive to be installed. Be noted some filters may block apps that aren't downloaded from Google Play). 


* * *
סדרת עלי הגהות

לאחרונה, מערכת "מפתח" התחילו לפרסם צילומי עלי ההגהות עם פיענוחים משיחות שונות וכיו"ב, ולהלן סדרת החוברות.
חוברת קלב: שיחת ש"פ חוקת, י' תמוז ה'תנש"א
חוברת קלא: שיחת ש"פ חוקת, ז' תמוז ה'תש"נ
חוברת קל: שיחת ש"פ קרח, ג' תמוז ה'תשמ"ח
חוברת קכט: שיחת ש"פ  קרח, אדר"ח תמוז ה'תש"נ
חוברת קכח: שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'תנש"א
חוברת קכז: שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'תש"נ
חוברת קכו: שיחת ש"פ בחוקותי, כ"ב אייר ה'תשמ"ט
חוברת קכה: שיחת ל"ג בעומר בעת ה"פּאַראַד", ה'תשד"מ
חוברת קכד: שיחת ש"פ בהר, ט"ו אייר ה'תשמ"ט
חוברת קכג: שיחת ש"פ אמור, ח' אייר ה'תשמ"ט  
חוברת קכב:
משיחות ש"פ קדושים וב' אייר ה'תשמ"ט
חוברת קכא:
שיחת ש"פ אחרי, מבה"ח אייר ה'תשמ"ט
חוברת קכ: מכתבים כלליים (1) לי"א ניסן תשמ"ג (2) וי"א ניסן תשמ"ט
חוברת קיט:
שיחת כ"א אייר ה'תשמ"ח - סיום השלושים להסתלקות הרבנית
חוברת קיח:
מאמר ד"ה בלע המות - ה' מנחם־אב ה'תשכ"ה
חוברת קיז: שיחת ש"פ ויקרא, פ' זכור ה'תשמ"ט
חוברת קטז: שיחת ט' אדר ה'תש"נ
חוברת קטו: שיחת ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אד"ש ה'תשמ"ט
חוברת קיד: שיחת ש"פ כי־תשא, ט"ז אדר ה'תנש"א
חוברת קיג: שיחת ש"פ תרומה, ו' אדר ה'תש"נ
חוברת קיב: שיחת כ"ו שבט ה'תנש"א - לכינוס השלוחות
חוברת קיא: שיחת ש"פ יתרו, כ"ב שבט ה'תש"נ
חוברת קי: ״הדרן״ על סדר הלימוד ל״יארצייט״ - מקונטרס כ״ב שבט ה'תש"נ
חוברת קט: שיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט ה'תש"נ
חוברת קח: שיחת ש"פ בשלח, י"ג שבט ה'תשי"א
חוברת קז: שיחת ש"פ וישלח, י"ד כסלו ה'תנש"א
חוברת קו:
שיחת ש"פ ויצא, ט' כסלו ה'תשנ"ב
חוברת קה: שיחת ש"פ חיי שרה, כ"ב מרחשון ה'תנש"א
חוברת קד: מאמר ד"ה וה' אמר המכסה אני מאברהם גו', ש"פ וירא, כ"ף מרחשון תשל"ז
חוברת קג: ברכה בביהכ"נ, ערב יו"כ אחרי מנחה, ברכה להתלמידים, ערב יו"כ לפני כל נדרי, ור"ד מוצאי יו"כ אחרי קידוש לבנה ה'תש"נ
חוברת קב: שיחת ש"פ האזינו, שבת שובה, ח' תשרי ה'תש"נ
חוברת קא: מאמר ד"ה יו"ט של ר"ה - כ"ט אלול תשל"ב, ליל ערב ר"ה תשל"ג
חוברת ק: שיחות יום א' דר"ה (ש"ק), יום ב' דר"ה, וצום גדלי' ה'תש"נ
חוברת צט: מכתב כללי לראש השנה - כ"ה אלול ה'תשמ"ג
חוברת צח: שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ג אלול ה'תשמ"ט
חוברת צז: שיחת ש"פ כי־תבוא, ח"י אלול ה'תשד"מ
חוברת צו: שיחת ש"פ תצא, ט' אלול ה'תשמ"ט
חוברת צה: שיחת ש"פ שופטים, ה'תנש"א
חוברת צד: שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול ה'תש"נ
חוברת צג: שיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם־אב ה'תש"נ
חוברת צב: שיחת ש"פ ואתחנן, שבת נחמו ה'תשמ"ט
חוברת צא: שיחת ש"פ מטות־מסעי ה'תשמ"ט
חוברת צ: שיחת שבעה עשרה בתמוז ה'תשמ"ט - אחרי מנחה
חוברת פט: שיחת ש"פ חוקת־בלק, י"ב תמוז ה'תשמ"ט
חוברת פח: שיחת ש"פ קרח, ה' תמוז ה'תשמ"ט
חוברת פז: שיחת ש"פ שלח, כ"ח סיון, מבה"ח תמוז ה'תשמ"ט
חוברת פו: שיחת יו"ד סיון תשל"ט, לתלמידי בית־ספר למלאכה בכפר חב"ד
חוברת פה: שיחת כ"ה אייר ה'תש"נ - לנשי ובנות חב"ד
חוברת פד: שיחות ש"פ במדבר, ערב חה"ש ויום ב' דחה"ש ה'תנש"א
חוברת פג: שיחת ש"פ בהר־בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תשמ"ח
חוברת פב: שיחת ש"פ אמור, כ' אייר ה'תנש"א
חוברת פא:
ר"ד בעת ביקורו של הרה"ג מוה"ר פנחס מנחם אלתר - אחיו של האדמו"ר מגור (ולימים האדמו"ר מגור) - ד' אייר ה'תשמ"ג
חוברת פ: שיחת ש"פ אחרי־קדושים י"ג אייר ה'תנש"א
חוברת עט: תוכן קצר משיחת ב' אייר (בלילה) ה'תשמ"ט
חוברת עח: שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח וער"ח אייר ה'תנש"א
חוברת עז: שיחת ש"פ צו, שבת הגדול ה'תשמ"ח
חוברת עו: מכתבים כללים: ערב ר"ח ניסן וי"א ניסן תשמ"ח - אידיש; י"א ניסן תשמ"ח - אנגלית
חוברת עה: מאמר ד"ה החודש הזה לכם תשמ"ז
חוברת עד: ש"פ תשא, פ' פרה ה'תש"נ
חוברת עג: תענית אסתר (מוקדם) ה'תש"נ
חוברת עב: מאמר ד"ה בלילה ההוא, פורים ה'תשד"מ
חוברת עא: שיחת ש"פ תצוה, פ' זכור, ט' אדר ה'תנש"א
חוברת ע: תוכן קצר משיחת אדר"ח אדר שני ה'תשמ"ט
חוברת סט: שיחת ש"פ תרומה, ב' אדר ה'תנש"א
חוברת סח: שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר ה'תנש"א
חוברת סז: שיחת ש"פ יתרו, כ"ב שבט ה'תשמ"ט - יום היארצייט (הראשון) של הרבנית נ"ע
חוברת סו: שיחת ש"פ בשלח, חמשה עשר בשבט ה'תשמ"ט
חוברת סה: שיחת ש"פ בא ה'תשד"מ - בענין הדפסת התניא
חוברת סד: מאמר ד"ה באתי לגני ה'תשמ"ח
חוברת סג: מאמר ד"ה היושבת בגנים ה'תשי"א
חוברת סב: עשרה בטבת ה'תנש"א - אחרי מנחה
חוברת סא:
ש"פ ויגש, ה' טבת ה'תנש"א
חוברת ס: מאמר ד"ה ויגש אליו יהודה גו', ש"פ ויגש ה'תשל"ו
חוברת נט: ש"פ מקץ, שבת חנוכה (נר רביעי), מבה"ח טבת ה'תנש"א
חוברת נח: ש"פ וישב, כ"א כסלו ה'תנש"א
חוברת נז: ש"פ וישלח, טו"ב כסלו ה'תשמ"ט
חוברת נו: ש"פ ויצא, י"א כסלו ה'תשמ"ז
חוברת נה: מאמר ד"ה ויתן לך ה'תשכ"ח
חוברת מד:
ליל שמח"ת לפני הקפות, ה'תשמ"ו, וש"פ חיי שרה ה'תשמ"ו - ע"ד ענין השליחות
חוברת נג:
ש"פ וירא, כ' מרחשון ה'תשמ"ז
חוברת נב: ש"פ וירא ה'תנש"א
חוברת נא: ש"פ לך לך ה'תנש"א
חוברת נ:
ש"פ נח, ב' דר"ח מרחשון ה'תנש"א
חוברת מט:
ש"פ נח ה'תש"נ
חוברת מח: ש"פ בראשית ה'תנש"א (אסרו חג דשמע"צ ושמח"ת)
חוברת מז: שיחת כ"ד תשרי ה'תש"נ - ביאור המשנה "שלשה תריסין הן וכו'"
חוברת מו: ליל ויום שמח"ת ה'תש"נ
חוברת מה: מאמר ד"ה אתה הראת גו' - יום שמח"ת תשל"ז
חוברת מד: מאמר ד"ה ביום השמיני עצרת גו' - יום שמח"ת ה'תש"מ
חוברת מג: מאמר ד"ה וחג האסיף - אור לי"ג תשרי ה'תשמ"ג
חוברת מב: ברכות, ערב יו"כ - אחרי תפלת מנחה ולתלמידים לפני כל נדרי - ה'תשמ"ז.
חוברת מא: ברכות, ערב יו"כ - אחרי תפלת מנחה ולתלמידים לפני כל נדרי - ה'תשמ"ג.
חוברת מ: ש"פ נצבים ה'תנש"א, יום ב' דר"ה וש"פ וילך, ו' תשרי ה'תשנ"ב
חוברת לט: מאמרי ראש השנה - ד"ה יו"ט של ר"ה והמשכו אדון עולם - ה'תשמ"ג
חוברת לח: מכתבים כללים לראש השנה - (א) ח"י אלול ה'תשמ"ה - אידיש, (ב) ח"י אלול, (ג) יום ג' דסליחות ה'תשמ"ו - אנגלית)
חוברת לז: מאמר ד"ה אני לדודי - אור לאדר"ח אלול ה'תשל"ב
חוברת לו: מאמר ד"ה אני לדודי - ש"פ ראה, מבה"ח אלול ה'תשכ"ו
חוברת לה: מאמר ד"ה לא היו יו"ט לישראל כט"ו באב - ט"ו באב ה'תשל"ה
חוברת לד: ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנ"א ה'תשמ"ו
חוברת לג: מאמר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית גו' - ש"פ מטו"מ, מבה"ח מנ"א ה'תשכ"ב
חוברת לב: ש"פ נשא, י"ב סיון ה'תשמ"ח
חוברת לא: ש"פ בחוקותי ה'תשמ"ו
חוברת ל: א) ש"פ בשלח, ט"ו בשבט ה'תשמ"ו - ע"ד חגיגת סיום הרמב"ם; ב) ש"פ צו, פ' פרה ה'תשמ"ו - ע"ד הדפסת חידושים בהרמב"ם
חוברת כט: ט"ו אייר, ל"ג בעומר וש"פ אמור ה'תשמ"ח
חוברת כח: ש"פ תזריע מצורע ה'תשמ"ח - ביאור בפרקי אבות פ"ב
חוברת כז: ש"פ שמיני, מברכים אייר, ה'תשמ"ח
חוברת כו: אחש"פ ה'תשמ"ח
חוברת כה: י"א וי"ג ניסן ה'תשמ"ח
חוברת כד: ב' ניסן ה'תשמ"ח
חוברת כג: ש"פ ויקרא, פ' החודש, ר"ח ניסן ה'תשמ"ח
חוברת כב: א) כ"ה אדר ה'תשמ"ח; ב) ש"פ ויק"פ פ' פרה, מבה"ח ניסן ה'תשמ"ח
חוברת כא: תענית אסתר ופורים ה'תשמ"ח (אחרי מנחה)
חוברת כ: ש"פ משפטים, פ' שקלים ה'תש"נ
חוברת יט: ש"פ משפטים, מבה"ח וער"ח אדר ה'תשמ"ז
חוברת יח: ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ה'תשמ"ח (א) באידיש (ב) ובלה"ק - ע"ד הקמת מוסדות ע"ש הרבנית הצדקנית
חוברת יז: ליל ט"ו בשבט ה'תשמ"ח
חוברת טז: ש"פ בשלח, ט"ו בשבט ה'תשמ"ז
חוברת טו: ליל י"ג שבט ה'תשמ"ו - ב"יחידות" כללית להאורחים שיחיו
חוברת יד: ש"פ בא, ה'תשמ"ו - ע"ד ההוראות בקשר ליום ההילולא דעשירי בשבט
חוברת יג: א) ש"פ וארא, ר"ח שבט ה'תשמ"ו; ב) ש"פ וארא, מבה"ח שבט ה'תשמ"ח
חוברת יב: כ"ח סיון ה'תנש"א - יובל שנים
חוברת יא: ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון ה'תשמ"ו
חוברת יו"ד: ש"פ בחוקותי, י"ט אייר ה'תשמ"א
חוברת ט: אחש"פ ה'תשמ"ח - ע"ד ההנהגה ביום הולדת
חוברת ח: ש"פ ויקרא, ר"ח ניסן ה'תנש"א
חוברת ז: ז' אדר ה'תשמ"ח
חוברת ו: ש"פ משפטים, פ' שקלים ה'תשמ"ה - בענין "מטבע של אש"
חוברת ה: כ"ט שבט ה'תשמ"ח - אחרי סיום השבעה דהרבנית הצדקנית
חוברת ד: מאמר ד"ה הנני ממטיר - ט"ו בשבט ה'תשל"ז
חוברת ג: ש"פ שמות, ה'תנש"א
חוברת ב: ש"פ דברים, שבת חזון, תשעה באב (נדחה), יום א' עשירי באב, ויום ב' י"א באב ה'תנש"א
חוברת א: ש"פ תזריע מצורע ה'תנש"א


* * *

"מפתח": הדרנים על הש"ס

- גירסת בטא -
בקשר עם הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א לערוך סיומי מסכתות בתשעת הימים - אפליקציית "מפתח" שמחה להגיש גירסת בטא של מפתח מסודר של ההדרנים על הש"ס.

ללינק לכל ההדרנים על הש"ס הכנסו:
www.RebbeDrive.com/hadranim


* * *
מטרה:


מטרת האפליקציה היא להיות לעזר לכל מי שמחפש איזה שיחה, מאמר או התוועדות - שיוכל למצוא אותם בנקל (לפי התאריך), ובצירוף כו"כ ענינים, כדלהלן.

המפתח כולל: שיחות והתוועדויות, מאמרים, בהנחות בלתי מוגהות, בהנחות מוגהות (כפי שיצאו לאור כליקוט או כהנחה), הנחות באנגלית, צילומי הגהות, אודיו ווידיו, ומשולב עם תוכן ענינים על כל שיחה והתוועדות בלה"ק וגם באנגלית (בעיקר בתשל"ח ואילך). גם מצורף הפניות לשיחות ומכתבים, ולפעמים קצת רקע המאורעות הקשורים להמדובר בהתוועדות. לקוטי שיחות - מחולק לפי חלקים פרשיות ומועדים, עם התרגום בלה"ק, ומשולב בתוכן ענינים, וקיצור על השיחה (מאתר sichos.net - נערך ע"י הר' פלדמן). מכתבים כלליים - בשפתם המקורי, ובתרגומם מוגהות ובלתי מוגהות. יומנים - מחולק לפי שנים, חדשים ומחברים. [לע"ע אין המפתח כולל תמונות, אגרות קודש תפילות וכיו"ב].


כללים:


בלתי מוגה:
מהשנים תש"י עד תשנ"ב, הובאה ההנחה ה"בלתי מוגהת" - באידיש, הבאה כאן בשם "שיחו"ק", והוא הוא המקור הראשון והעיקרי. אח"כ ישנם הנחות שעברו עריכה ועיבוד, ע"י ועד הנחות בלה"ק. ועוד ישנם הנחות פרטיות והנחות שהופיעו בגליונות שונים (בטאון חב"ד, קובץ ליובאוויטש, די אידישע היים, ועוד). לפעמים יש רק חלק מהשיחה, או השלמות לשיחה או התוועדות בלתי מוגה, ומצויין אליהם במקומם.


מוגה: נחלק לשני סוגים: (א) "הנחה" (ב) "ליקוט". דהיינו: (א) הנחה של השיחה/ההתוועדות שהוגהה לפי-ערך כפי שנאמרה, ונדפסה במקומה בשיחו"ק או (כשהוגה בלה"ק) בתו"מ התוועדויות, או בהוס' ללקו"ש, או בסה"ש, או בשאר גליונות (בטאון חב"ד, קובץ ליובאוויטש, די אידישע היים, ועוד); (ב) השיחה כפי שעברה עיבוד, ונערכה (לרוב - בשילוב שיחות מזמנים אחרים) בתור "ליקוט" לש"ק וכיו"ב. [בסוג ד"ליקוט" נכללו גם שיחות שנערכו כמערכה של ענין מסויים, כגון הדרנים וקונטרסים "בענין..." וכיו"ב].


מאמרים: במאמרים ישנם כמה גדרים: א. בלתי מוגה - מהדורה ישנה: כפי שנכתבה ההנחה בשעתו, או לאחר זמן קצת, או מסרט ההקלטה, וכיו"ב (ויצויין, שכו"כ הנחות בכגון אלו, מופיעות כאן לראשונה ברשת האינטרנט (כולל אוצר החכמה וכיו"ב)). ב. בלתי מוגה - מהדורה חדשה (לה"ק): כפי שעברה עריכה ועיבוד ע"י ועד הנחות בלה"ק (מלבד רוב המאמרים משנות תשמ"ב ואילך). ג. מוגה (ובזה גופא, לפעמים יש שני הנחות שהוגהו). [וגם כשהמאמר הוגה, הרי לפעמים ישנה גם ההנחה האורגינלית, הבלתי מוגה]. (ד. גם ישנם פעמים שהמאמר נערך בסגנון של שיחה, וי"ל כ"ליקוט").


אודיו, וידיאו: כמשמעו. ב"אודיו" נכלל גם אודיו של "חזרות" שלאחרי התוועדויות של שבת ויו"ט וכיו"ב. [ישנם כמה וידיאו'ס וכיו"ב שאינם תח"י לע"ע, ועומדים למכירה ע"י מערכת Jem, וצויין לאתר במקומו].


ציוני מראי מקומות:

בדרך כלל, הציון הראשון יהי' מהמקור הכי מקורי, והכי מבוסס. לכן, במשך השנים תש"י-תשמ"א יופיע ב"בלתי מוגה" ראשית כל: שיחו"ק, אח"כ תו"מ התוועדויות, ואח"כ שאר מקורות והנחות. לאידך, מהשנים תשמ"ב ואילך, צויין תחילה לתו"מ התוועדויות, ואח"כ לשיחו"ק וכיו"ב. וכן משנת תשמ"ז (לערך) ואילך צויין תחילה לה"ר"ד", ואח"כ לה"תוכן קצר".
בהנחה-מוגה, כשנדפסה ההנחה המוגהת בשיחו"ק ובהוס' של לקו"ש, צויין תחילה לשיחו"ק ואח"כ ללקוטי שיחות, כיון שלגבי הנחות, שיחו"ק קודם להוס' של לקו"ש.
וכן בכולם, באופן כללי. (וכמובן, שיהיו פעמים ספורות, שישנם יוצאים מן הכלל, מצד סיבה איזו שתהי').


* * *


FEEDBACK

הערות, תיקונים והצעות יתקבלו בשמחה, באימייל ובוואצאפ. ובקשתנו שטוחה בפני הצבור, שכל מי שיש בידו חומר או הערות וכיו"ב, יצור קשר עם המערכת, ובכך יזכה את הרבים.

אימייל:

Info@mafteiach.app | igros@mafteiach.app
וואצאפ: 17743338001ויה"ר שע"י ההוספה בלימוד תורת רבינו, נזכה תיכף ומיד לתורה חדשה מאתי תצא, ותחזינה עינינו, בהתגלות מלכנו משיחנו, "ונזכה זעהן זיך מיט'ן רבי'ן דא למטה, אין א גוף, למטה מעשרה טפחים, והוא יגאלנו" תיכף ומיד ממש!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

This app has been made possible by a grant from the Chanin Fund, L'iloy Nishmas their grandparents, and Lizchus their parents

Heading