מפתח לתורת כ"ק אד"ש

לקוטי שיחות ח"י ע' 1 (בראשית א)

קיצור

ברש"י: "לא הי' צריך להתחיל וכו' מה טעם פתח בבראשית כו' שאם יאמרו אוה"ע לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים וכו' וברצונו נתנה להם ונתנה לנו". והנה, ברש"י ישנו יינה של תורה, וצריך לומר שבפירוש רש"י הראשון ישנה הוראה כללית. 

והביאור: כללות העבודה מתבטאת בהעבודה רוחנית דכיבוש א"י הרוחנית, שענינה הפיכת הדברים הגשמיים לקדושה. ובפרטיות יותר: כיבוש א"י הוא העבודה ד"בכל דרכך דעהו" בדברי הרשות, וממילא ישנה טענת אומות העולם (ע"ד הביאור הפנימי בטענת המרגלים) שבעניני העולם אי אפשר להמשיך קדושה, והראיה שה' "נתנה להם", שהקב"ה ברא את הטבע. ועל זה באה ההוראה, שכוונת בריאת הטבע היתה כדי ש"נטלה מהם ונתנה לנו", לכבשה לגבול הקדושה.

http://www.sichos.net/1#TOC--

Heading