מפתח לתורת חק אד"ש

לקוטי שיחות ח"א ע' 1 (בראשית)

קיצור

כ"ק מו"ח אדמו"ר אמר "איך שנעמדים בשבת בראשית כך הולך כל השנה". והוא מפני שבשבת בראשית קוראים בתורה על הבריאה יש מאין, ובריאה יש מאין צריכה להתחדש בכל רגע, וההתבוננות בזה הו"ע כללי כי על ידי זה יודע שלא יתכן שהעולם - שכל מציאותו מתחדש תמיד מהקב"ה - יהי' בסתירה לציווי הקב"ה. 
ב. עליה לתורה פועלת עלי' בכל המדרגות דהנשמה, והעלי' נפעלת גם על ידי לימוד התורה. ולכן בשבת בראשית צריך לקבל החלטה להוסיף בלימוד הנגלה ולימוד הדא"ח.
ג. חודש מר-חשון נקרא מר לפי שאז הוא זמן הגשמים שבאים באתערותא דלתתא, דלא כטל שבא באתערותא דלעילא. והנתינת כח לעבודה דאתערותא דלתתא הוא משבת מברכים חשון, שהוא בחודש תשרי המושבע והמשביע.