מפתח לתורת כ"ק אד"ש

לקוטי שיחות הוספות - בראשית (ח"ל ע' 259)

קיצור

מקור ובאור מ"ש בדעת זקנים (ר"פ בראשית) שהעולם פרוץ מרוח צפונית / מהו ענין השביתה דלמעלה ביום השבת אם בראיה היא בכל רגע / השקפת התורה על תורת ההתפתחות (אבולוצי'); שלילת ההצטדקות (אפולוגטיקה); סתירות בשיטה זו עצמה; מ"מ לכמה ספרי מדע הדנין בזה / שלילת ה"סתירה" בין חכמת המדע דזמננו לפירוש המקובל בתורה אודות גיל העולם וכו'; פירוש מרז"ל "בורא עולמות ומחריבן" / פירוש "יום" דששת ימי בראשית / המקבל שיטת ההתפתחות מבטל יסוד מצות שבת / שלילת "פשרות" בתורה כדי להתאימה ל"מדע"; ביטול שיטת ה"אפולוגטיקה" / ה"החלטיות" דשיטת היחסות עצמה מוטלת בספק / הערות בפירוש עה"ת לר"י שטייף: מסורה דא"ב רבתי; סדר בריאת חומר היולי, שמים וארץ, זמן; זמן מחודש; אם ב"נ מחוייב בקדה"ש; אם ב"נ מצווה על כבוד או"א / השיטות בתחילת מנין השנים לברה"ע; שנים מקוטעות; ברה"ע בניסן או בתשרי; הדעה שהעולם נברא בא' תשרי; תאריך המבול / ענין "אור שנברא ביום ראשון" / ברכה על ליקוי חמה או לבנה; אם חז"ל ידעו שהוא ענין טבעי / דשאים לא נצטוו בפירוש שיהיו "למינו" / מחלוקת הראשונים אם למלאכים יש גוף / הגוף קטן מהכיל את עצם הנשמה ומ"מ נפש של תינוק יכול להחיות את עוג / מקור ברז"ל למ"ש הרמב"ן (בראשית ב, ט) שלשה אמרו אמת ואבדו מן העולם כו' / הטעם להא דנשים מתות בשעת לידתן על העדר הזהירות בהדלקת הנר / חזקי' נענש על שלא עסק בפו"ר, ובתפלתו סמך גאולה לתפלה - הקשר / טעם שינוי הגירסא בתורתו של ר' מאיר / טעם שלא נכתב הריון בהבל; טעם קריאת שם הבל / מיהו מחבר ס' הישר וס' יוסיפון.

Heading