מפתח לתורת כ"ק אד"ש

לקוטי שיחות ח"א ע' 146 (ט"ו בשבט)

קיצור

בהמחלוקת האם ראש השנה לאילנות הוא בראש חודש שבט או בט"ו בשבט, הולכים בית שמאי ובית הלל לשיטתם, שבית הלל סוברים שאזלינן בתר בפועל, וט"ו בשבט הוא ד' חדשים לאחר שנידונים על המים בט"ו בתשרי, אך בית שמאי אומרים שראש השנה לאילנות הוא בראש חודש כי אז הוא ד' חדשים לאחר הדין בכח - באחד בתשרי. 

הענין דראש השנה לאילנות בעבודת האדם, הוא ש"האדם עץ השדה" שצריך לעשות פירות שמהם צומחים עוד פירות - עוד בני ישראל. ואז נותנים לו ברכה ש"כל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך".

Heading