מפתח לתורת חק אד"ש

לקוטי שיחות חל"ה ע' 1 (בראשית א)

קיצור

ישנה מחלוקת במפרשים האם אדם קרא שמות לדגים. וביאור המחלוקת: בקריאת שמות ישנה ב' ענינים: (א) תועלת לאדם, (ב) ותועלת לנקרא בשם. וזהו הביאור בהנ"ל, דהדגים אינם מביאים כ"כ תועלת לאדם שהרי הם במים, וא"כ אין נוגע שיקרא להם שם. ולהשיטה שקרא להם שם ה"ז בשביל הדגים עצמם. 

ויש לבאר שבאמת לכל הדיעות התועלת דקריאה בשם הוא עבור הנקראים עצמם. אך בזה גופא יכול להיות ב' אופנים: (א) שהקריאה היא תועלת עבור גוף הנברא, שע"י שנקרא בשם יש בו חשיבות והתחלקות מכללות מין החי. וזה אינו שייך בדגים כי נבראו באופן שנמצאים במקורם ללא התחלקות. (ב) התועלת הוא עבור מטרת הבריאה, שע"י שקורא להם שם מתגלה בהם שרשם מהאותיות דיו"ד המאמרות. וזה שייך גם לדגים, שגם בהם צריך לגלות - ע"י הקריאה שענינה גילוי - שמציאותם כמו שהם במים הוא מפני שהם בהתכללות במקורם.