מפתח לתורת כ"ק אד"ש

לפי שנים לפי חדשים פרשיות מועדים
ראש השנה צום גדלי' שבת תשובה ו' תשרי כינוס צ"ה - עשי"ת לחברי מחנה ישראל (תשרי) ערב יו"כ יום הכיפורים י"ג תשרי ערב חגה"ס חג הסוכות כינוס צ"ה - חוה"מ סוכות שמע"צ-שמח"ת יחידות כללית - תשרי ר"ח חשון ז' מר חשון כ' מר חשון כינוס השלוחים ר"ח כסלו ט'-יו"ד כסלו י"ד כסלו י"ט-כ' כסלו יחידות כללית - י"ט כסלו חנוכה כינוס צ"ה - חנוכה דמי חנוכה לתלמידים ר"ח טבת זאת חנוכה ה' טבת עשרה בטבת כ' טבת כ"ד טבת ר"ח שבט יו"ד שבט יחידות כללית - יו"ד שבט י"ג שבט ט"ו בשבט כינוס צ"ה - ט"ו בשבט כ"ב שבט פרשת שקלים ר"ח אדר כינוס צ"ה - פורים ז' אדר ט' אדר פרשת זכור תענית אסתר פורים קטן פורים שושן פורים יחידות כללית - פורים פרשת פרה פרשת החודש לחברי מחנה ישראל (ניסן) ר"ח ניסן ב' ניסן שבת הגדול י"א ניסן י"ג ניסן ערב חה"פ ברכה ליל א' דחה"פ חג הפסח כינוס צ"ה - חוה"מ פסח ימים אחרונים דחג הפסח יחידות כללית - פסח ר"ח אייר ב' אייר י"ג אייר פסח שני ל"ג בעומר נשי ובנות חב"ד - חה"ש ר"ח סיון - ימי הגבלה כינוס צ"ה - שבועות ערב חה"ש חג השבועות יחידות כללית - שבועות י"ב סיון ט"ו סיון כ"ח סיון למסיימות ולמדריכות ר"ח תמוז ג' תמוז י"ב-י"ג תמוז יחידות כללית - י"ב תמוז ט"ו תמוז י"ז תמוז ר"ח מנ"א בין המצרים ה' מנ"א שבת חזון שבת נחמו ט"ו באב כ"ף אב מחנות קיץ ר"ח אלול כינוס צ"ה - אלול ח"י אלול נשי ובנות חב"ד - ר"ה שבת סליחות ג' דסליחות ערב ר"ה ברכה להתל' השלוחים

Heading