מפתח לתורת חק אד"ש

תשמ"ו arrow_back

י"ז סיון, שיחה להמסיימות ד"בית רבקה", ולהמדריכות ד"מחנה אמונה" - תשמ"ו

אודיו