מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ט arrow_back

כ"ו סיון, שיחה להמסיימות ד"בית רבקה", ולהמדריכות ד"מחנה אמונה" - תשל"ט

אודיו