מפתח לתורת חק אד"ש

תשל"ז arrow_back

כ"ח סיון, שיחה להמסיימות ד"בית רבקה" ולהמדריכות ד"מחנה אמונה" תחי' - תשל"ז

אודיו