מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

כ"ו סיון, שיחה להמסיימות ד"בית רבקה", ולהמדריכות ד"מחנה אמונה" תחי' - תשכ"ט