מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"ב arrow_back

כ"ד סיון, שיחה להמסיימות ד"בית רבקה" - תשי"ב